فرم ثبت شکایات اداره بازرسی
  تاریخ ثبت شکایت :  1400/08/05
  نوع شکایت (اجباری) :  
  نام و نام خانوادگی :  
  کد ملی :  
  استان :  
  شهرستان :  
  آدرس :  
  کد پستی :   
  تلفن همراه :  
  تلفن ثابت :   
  شهرستان محدوده شکایت :  
  نام واحد سازمانی مورد شکایت (اجباری) :   
  نام و نام خانوادگی شخص مورد شکایت :  
  سمت شخص مورد شکایت :  
  آیا سابقه شکایت از واحد داشته اید؟ (اجباری)  
  شماره نامه :  
  موضوع شکایت (اجباری):  
  شرح شکایت (اجباری):  
  در صورتیکه مستنداتی مبنی بر شکواییه دارید بارگزاری کنید:  
  ثبت شکایت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0